Група крові і засвоєння їжі
Група крові і засвоєння їжі

Група крові і засвоєння їжі

15:26, 04.05.2012
7 хв. 192

Вчені вста­но­ви­ли різницю в засвоєння їжі для представників різних груп крові і навіть вста­но­ви­ли для кожної гру­пи спе- ціальну дієту...

Є ще од­на, швид­ше за все несподівана для вас при­чи­на, за якої слід худ­ну­ти. Спра­ва в то­му, що вчені вста­но­ви­ли різницю в засвоєння їжі для представників різних груп крові і навіть вста­но­ви­ли для кожної гру­пи спе- ціальну дієту. Щоб по­вер­ну­ти кра­су і гар­ну фі- гуру, а та­кож на­бли­зи­ти­ся до при­ро­ди, необ- хідно при­слу­ха­ти­ся до їхніх по­рад.

Сьогодні всі зна­ють, що існує чо­ти­ри гру­пи кро- ві. Ко­жен тип крові - це своя сис­те­ма за­хис­ту про­ти інфекцій, вірусів, бактерій. Захисні меха- нізми фор­му­ва­ли­ся про­тя­гом тисячоліть.

При споживанні їжі на­ша кров вступає в хімічну реакцію з їжею. "Невірна" їжа сприяє то­му, що в тілі біля то­го чи іншого ор­га­ну на­ко­пи­чу­ють­ся лек­ти­ни - ре­чо­ви­ни з клей­ким ефек­том. Во­ни по­ру­шу­ють ро­бо­ту "коліщат" і "гвинтиків" всередині нас.

На­впа­ки, їжа, що відповідає певній групі крові, не тільки жи­вить, але і лікує. Прав­да, подібно до ліків, во­на теж має до­зу­ван­ня. Існують і ней- тральні про­дук­ти, які не при­но­сять ні лікуваль- ного ефек­ту, ні шко­ди нікому. На­прик­лад, яб­лу­ка. Ви­хо­дя­чи з цьо­го, кожній людині мож­на виб­ра­ти для се­бе пра­виль­не хар­чу­ван­ня, що допо- магає на­ла­го­ди­ти обмін ре­чо­вин і сприяє здо­ро­во­му спо­со­бу жит­тя.

I гру­па крові - це "мисливці", володарі най- давнішої гру­пи. Са­ме та­ка кров тек­ла ще у кроманьйонців. Во­ни жи­ли в оточенні дикої первозданної при­ро­ди, се­ред ба­га­тих усілякою живністю лісів. Їх сис­те­ма трав­лен­ня адап­ту­ва­лась до багатої тва­рин­ни­ми білками їжі з низь­ким вмістом вуглеводів. "Мисливці" - це енергійні лю­ди, готові до ри­зи­ку, невгамовні оптимісти. Ці лю­ди не мо­жуть дня про­жи­ти без шмат­ка м`яса, але, як пра­ви­ло, зовсім байдужі до продуктів із зер­на.

Ліки для "мисливців": м`ясо, особ­ли­во печінка, мо­реп­ро­дук­ти і жирні сор­ти риб, гар­бу­зо­ве на- сіння і волоські горіхи. Відповідний напій - сік грейп­фру­та, ана­на­са або вишні.

Отру­та для "мисливців": всі ви­ро­би з пшениці, вклю­ча­ю­чи білий хліб, ма­ка­ро­ни, молочні про­дук­ти і со­уси на їх основі (мож­на вжи­ва­ти кет­чуп замість май­о­не­зу).

Нешкідливі для "мисливців" греч­ка і рис, сир і яй­ця, мед, шо­ко­лад (в обмеженій кількості), соя і чор­ний хліб.

II гру­па крові - "зем­ле­роби". Це кров дру­га за ста­ро­ви­ною і з`яви­ла­ся у хліборобів близь­ко 20 000 років то­му, ко­ли во­ни ста­ли вес­ти осілий спосіб жит­тя, при­ру­чен­ня ди­ких тва­рин, ви­ко­рис­то­ву­ю­чи для жив­лен­ня вирощені зла­ки.

"Зем­ле­роби" добродушні, терплячі, сумлінні. Най- ко-рисніший тип хар­чу­ван­ня для них вегета- ріанський - від м`яса во­ни повніють.

Ліки для "хліборобів": всі стра­ви з сої, будь-яке насіння, (волоські горіхи, ми­г­даль і арахіс), гар­буз, шпи­нат, час­ник, сли­ви, пер­си­ки, інжир і ана­нас. Ко­рис­на ри­ба - ко­роп, тріска, ло­сось. З напоїв - ка­ва і зе­ле­ний чай, чер­во­не ви­но. День по­ви­нен по­чи­на­ти­ся зі склян­ки во­ди з со­ком по­ло­ви­ни ли­мо­на - так видаляється з організму слиз.

Отру­та для "хліборобів": будь-яке м’ясо, ри­ба з ніжним білим м`ясом (пал­тус, хек, кам­ба­ла, білуга і зу­бат­ка), ко­ров`яче мо­ло­ко, сир і яй­ця, ку­ку­руд­за, особ­ли­во як­що є зай­ва ва­га, ба­на­ни і апель­си­ни, фісташки.

Нешкідливі для "хліборобів" йо­гур­ти, кефір, ко­зя­че мо­ло­ко.

III гру­па крові - "кочівники". Лю­ди з III гру­пою крові по­ши­ри­ли­ся по землі ще пізніше, ніж "зем­ле­робст­во", - близь­ко 15 тис. років то­му. Носії III гру­пи крові - на­щад­ки азіатських ко­чо­вих пле­мен. "Кочівники" по­до­ро­жу­ва­ли по світу, хар­чу­ю­чись м`ясом і мо­ло­ком ху­до­би і всім іншим, що вда­ва­ло­ся відловити і відшукати по шля­ху. Здо­ро­ве хар­чу­ван­ня для них, зна­чить, зба­лан­со­ва­не. "Кочівники" відрізняються гармонією і врівноваженістю, во­ни комунікабельні, ма­ють винахідливий ро­зум.

Ліки для "кочівників": не яло­ви­чи­на, ба­ра­ни­на, оле­ни­на і кро­ля­ти­на. Во­ни мо­жуть їсти все мо­лоч­не, з риб - тріску, з круп - рис та овес. Спе- ціальний напій, так зва­на мемброзія, покращує пам`ять і п`ється вранці нат­ще­сер­це: у склян­ку будь-яко­го фрук­то­во­го со­ку додається по сто- ловій ложці ба­вов­ня­но­го мас­ла.

Отру­та для "кочівників": ку­ря­ти­на, горіхи і насі- ння, ку­ку­руд­зя­на і соняш­ни­ко­ва олія (сповіль- нюють обмін ре­чо­вин), соєві про­дук­ти, всі стра­ви з жи­та, греч­ка, помідори, хур­ма і гра­на­ти.

Нешкідливі для "кочівників" яй­ця, кар­топ­ля, ка­пус­та, всі при­пра­ви, ка­ва.

IV гру­па крові - "нові лю­ди". IV гру­па крові найсучасніша і рідкісна, їй всьо­го близь­ко тисячі років. Ка­жуть, Ісус Хрис­тос мав та­ку кров. Це найбільш за­гад­ко­ва гру­па крові, то­му що вчені не зна­ють, чо­му во­на ви­ник­ла.

У вся­ко­му разі в більш древніх по­хо­ван­нях ар­хео­ло­ги не зна­хо­ди­ли останків лю­дей з та­кою гру­пою крові. Кров цієї гру­пи зустрічається ли­ше в 5 % на­се­лен­ня пла­не­ти.

З-за такої малої кількості власників IV гру­пи крові важ­ко ви­я­ви­ти в них якісь спільні ри­си. Відомо тільки, що "нові лю­ди" ма­ють більш стій- кий імунітет, але більш уразливі для злоякісних пух­лин і де­я­ких рідкісних важ­ких за­хво­рю­вань.

Ліки для "но­вих лю­дей": соєві про­дук­ти, ба­ра­ни­на, оле­ни­на, кро­ля­ти­на, йо­гурт, кефір, сме­та­на, арахіс, рис, овес, ви­но­град, ана­нас, час­ник. Кож­но­го ран­ку напій та­кий же, як у "хліборобів", тільки після ньо­го рекомендується пи­ти сік грейп­фру­та.

Отру­та для "но­вих лю­дей": яло­ви­чи­на, сви­ни­на, ку­ря­ти­на, гу­ся­ти­на, біла ри­ба (пал­тус, хек, кам­ба­ла), мо­люс­ки, ку­ку­руд­зя­на і соняш­ни­ко­ва олія, ба­на­ни і ман­го, апель­си­ни, сіль і оцет.

Нешкідливі для "но­вих лю­дей" ка­бач­ки, ка­пус­та, зе­ле­ний го­ро­шок, кар­топ­ля, ка­ва і пи­во.

Ось та­ке цікаве відкриття вче­них. При­чо­му і західні дослідники, і східні згодні один з од­ним в да­но­му питанні. Спро­буй­те та­ку дієту - на­пев­но ста­не­те і красивішим і здоровішим, а хіба не та­ку ме­ту ви переслідуєте?

zhinka.info

Новини партнерів
завантаження...
Ми використовуємо cookies
Погоджуюся