Договір-оферта

Публічна оферта про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги


Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://www.unian.ua/ (далі – «Сайт»), які далі іменуються як «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКЕ НЕЗАЛЕЖНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО НОВИН», ідентифікаційний код: 21452108, далі іменується «Товариство», в особі Генерального директора Ганницького Михайла Олександровича, що діє на підставі Статуту, укласти договір безповоротної добровільної фінансової допомоги (далі – Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:


1. Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття публічної оферти на укладення Договору шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Товариства.


Безповоротна добровільна фінансова допомога (Пожертва) – грошовий переказ, здійснений Благодійником на рахунок Товариства з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», що здійснюється відповідно до умов цього Договору та визначений ст.729 ЦК України.


2. Предмет Договору:


Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Товариства грошових коштів з метою надання фінансової допомоги для підтримання діяльності Сайту та журналістів на території України у зв’язку з військовою агресію Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні».


Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору Пожертв.


Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.


Персональные данные детей: Мы не желаем собирать информацию о посетителях, не достигших 18 лет. В случае необходимости, Мы можем однозначно привлечь внимание ребенка к тому, что он не должен отправлять на наш электронный адрес никакой личной информации. Если родители или другие законные представители ребенка обнаружат, что ребенок предоставил определенную информацию Сайту, и сочтут, что такие данные должны быть уничтожены, по их обращению Мы примем меры, чтобы удалить такую информацию.


Благодійник і Товариство погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про Акцепт Договору.


Договір розміщено на сайті https://www.unian.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства.


Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.


3. Права і обов’язки Сторін


Товариство має право:

– отримувати Пожертву і використовувати її для досягнення мети, визначеної умовами даного Договору.

– за проханням Благодійника надавати інформацію про отриману Пожертву та її використання.


Благодійник має право:

– перерахувати Пожертву на рахунок Товариства у спосіб зазначений Договором;

– запросити інформацію щодо використання Пожертви.4. Місце проведення збору коштів:


Збір Пожертви проводиться на території будь-якої з країн світу.


5. Термін збору коштів:


Збір Пожертви триває до моменту припинення або скасування воєнного стану на території України відповідним указом Президента України.


6. Витрати

Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням Пожертви, несе Благодійник.


7. Інші умови


Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви.


Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.


Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.


Цей Договір може бути змінений Товариством в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником і Товариством застосовується чинне законодавство України.