6 способів заспокоїти своє тіло

6 способів заспокоїти своє тіло

Ван­на - ідеальне місце для то­го, щоб зми­ти з се­бе вто­му і на деякий час відключитися від тур­бот...

Во­на розслабляє і бадьо­рить, повертає ду­шев­ну рівновагу і допомагає зібратися з дум­ка­ми. Ван­на - ідеальне місце для то­го, щоб зми­ти з се­бе вто­му і на час відклю- читися від тур­бот. Шість способів заспо- коїти своє тіло і дух.

З на­стан­ням холодів гар­на ван­на стає справжнім по­ря­тун­ком. Во­на зігріває, при­но­сить відчуття без­пе­ки і заспокоєння. Ад­же теп­ла во­да - при­род­на стихія для на­шо­го тіла.

Са­ме во­на бу­ла тим се­ре­до­ви­щем, в яко­му ми зна­хо­ди­лись до на­род­жен­ня, а то­му во­на заспо- коює і заколисує. А як­що зба­га­ти­ти во­ду ефір- ними мас­ла­ми, пом`як­шу­валь­ною піною, морсь­кою сіллю або аро­ма­тич­ни­ми екст­рак­та­ми, то ван­на здат­на пе­ретво­ри­ти­ся на справжній ри­ту­ал. Після неї дух знай­де спокій, а тіло - відчуття відродженої чис­то­ти і онов­лен­ня.

Ніжність пом`якшувальної ван­ни

М`яка во­да огортає тіло, пес­тить йо­го, ство­рю­ю­чи на­вко­ло оберігаючий ко­кон. Постраждалій від холодів шкірі, яка втра­ти­ла во­ло­гу це особ­ли­во потрібно.

У кож­но­му засобі є ре­чо­ви­ни, які пом`як­шу­ють ту жорст­ку во­ду, яка те­че з кра­на. Од­нак ку­ди кра­ще ско­ри­ста­ти­ся ніжною піною, яка перет- ворює во­ду в по­до­бу шовкової хма­ри і ро­бить шкіру схо­жою на ат­лас. Або ж зво­ло­жу­ю­чим екст­рак­том з рос­лин­ни­ми протеїнами.

Са­мий бюд­жет­ний спосіб пом`як­ши­ти во­ду - це роз­чи­ни­ти у ванні при­близ­но півчашки со­ди або ж до­да­ти відвар лля­но­го насіння.

У такій ванні мож­на про­вес­ти чверть го­ди­ни і об`єднати її з мас­ля­ним ма­са­жем, який і розглад- жує шкіру, і заспокоює нер­ви, і зігріває.

Ри­ту­ал японської ван­ни

Японці володіють спо­со­бом до­сяг­ти бла­женст­ва з до­по­мо­гою во­ди, яку во­ни вва­жа­ють свя­щен­ною. Ван­на у Японії має май­же релігійне зна­чен­ня: це ри­ту­ал тілесного і ду­хов­но­го очи­щен­ня. Йо­го прий­ня­то про­во­ди­ти в фу­ро - ємності з ароматної де­ре­ви­ни, з ду­же га­ря­чою - 40-60° С - во­дою.

Після об­ми­ван­ня в неї за­ну­рю­ють­ся по підбо- ріддя і про­тя­гом декількох хви­лин зберігають пов­ну нерухомість - як тіла, так і ро­зу­му. Фу­ро найчастіше роб­лять з ке­д­ра, чия де­ре­ви­на на­си­че­на ефірними мас­ла­ми і володіє цілющими влас­ти­вос­тя­ми. Японсь­ка ван­на - це не тільки роз­с­лаб­лен­ня, але і спогля­дан­ня: ван­ну кімнату японці на­ма­га­ють­ся влаш­ту­ва­ти з ви­дом на сад, щоб ма­ти можливість увійти в кон­такт з при­ро­дою і на­со­ло­ди­ти­ся пре­крас­ним виг­ля­дом.

Щоб до­торк­ну­ти­ся до споглядальної ат­мо­сфе­ри хо­ча б част­ко­во, ви мо­же­те за­па­ли­ти аро­ма­тич­ну свічку, роз­чи­ни­ти у воді кілька кра­пель ефірної олії ке­д­ра або до­да­ти в неї пе­люст­ки квітів.

Терапія ароматичної ван­ни

Це справжній се­анс ароматерапії, який до­реч­ний у всіх ситуаціях, гар­ний у всіх ви­пад­ках жит­тя. Ефірні мас­ла впли­ва­ють на нюх, а слідом за ним - на тіло, ро­зум і по­чут­тя. Є мас­ла, які роз­с­лаб­лю­ють і за­спо­ко­ю­ють: ла­ван­да, неролі, мімоза або ки­па­рис.

Є мас­ла, які тонізують: роз­ма­рин, бер­га­мот, м`ята або ге­рань. Є мас­ла, які зігрівають тіло і по­чут­тя: апель­син, аніс, пачулі, чеб­рець. І зав­ж­ди мас­ло з улюб­ле­ним аро­ма­том піднімає настрій. Кілька кра­пель слід спо­чат­ку роз­чи­ни­ти в олії для ван­ни і ли­ше потім до­да­ти у во­ду, щоб відчути бла­го­дат­ний вплив ефірної есенції. А мож­на виб­ра­ти вже готові фор­му­ли - ароматичні кон­цент­ра­ти або за­со­би з до­да­ван­ням ефірних ма­сел.

Гли­бо­ко вдихніть аро­мат­ний пар. Га­ря­ча во­да допомагає за­па­хам роз­к­ри­ти­ся і за­пов­ни­ти со­бою весь простір ванної кімнати. Та­ка про­це­ду­ра сприяє відновленню пра­виль­но­го ди­хан­ня, а зна­чить, і роз­с­лаб­лен­ня, во­на знімає стрес і пробуджує по­чут­тя.

Свіжість очисної ван­ни

Ця ван­на ідеальна для то­го, щоб вип­ро­бу­ва­ти ні з чим не порівнянне відчуття онов­лен­ня. Во­на загострює відчуття і при­но­сить та­ке ж за­до­во­лен­ня, як і лег­кий ма­саж. І зви­чай­но, ро­бить шкіру ніжною на всіх ділянках на­шо­го тіла.

Почніть із за­ну­рен­ня в га­ря­чу во­ду, для то­го щоб зво­ло­жи­ти шкіру. Потім підніміться, нанесіть скраб і лег­ки­ми до­ти­ка­ми ма­са­жуй­те тіло, особ­ли­ву ува­гу приділяючи шорст­ким зо­нам - лікті, коліна, ступні. Потім зно­ву опустіться у ван­ну. Во­да задіє всі активні ре­чо­ви­ни, які зво­ло­жать та за­спо­ко­ять шкіру. Не за­будь­те ре­тель­но зми­ти за­лиш­ки скра­бу, пе­ред тим як вий­ти з ван­ни.

Енергія морсь­кий ван­ни

Зав­дя­ки за­со­бам, до скла­ду яких вхо­дять морсь­ка сіль, водорості або морсь­ка во­да, ван­на перетворюється в се­анс таласотерапії, а ван­на кімната - у влас­ний спа-са­лон. Морські ван­ни ма­ють справді цілющу дію: во­ни ря­ту­ють шкіру від токсинів і за­ряд­жа­ють її ко­рис­ни­ми не­га­тив­ни­ми іонами, які бла­го­твор­но діють на всі функції організму.

Ли­ше чверть го­ди­ни в такій ванні по­вер­та­ють си­ли не гірше, ніж ку­пан­ня в морі або про­гу­лян­ка по йо­го березі. Зав­дя­ки ба­га­то­му змісту міне- ральних ре­чо­вин "морські" за­со­би ма­ють антиок- сидантні та відновні влас­ти­вос­тя­ми. Ува­га: не вар­то ко­рис­ту­ва­ти­ся за­со­ба­ми з во­до­рос­тя­ми, як­що є алергія на йод або за­хво­рю­ван­ня щито- видної за­ло­зи.

Веселощі "дитячої" ван­ни

По­вер­ну­ти­ся в безтурботність ди­тинст­ва, роз­п­лес­ка­ти щільну піну, порадіти фігурного ми­лу і ши­пу­чим "бомб" для ван­ни? Це пре­крас­ний спо- сіб на якийсь час відмовитися від до­рос­лих тур­бот.

За­со­би для "дитячої" ван­ни розраховані на ніжну шкіру малюків, то­му че­ка­ти від них слід не гли­бо­ко­го очи­щен­ня, а смач­них цу­кер­ко­вих запа- хів, ве­се­лих міхурів і свіжих фарб. Розчиніть у воді силь­но пінисті за­со­би для ван­ни, шипучі куль­ки, фігурки з мас­ла­ми.

Спро­буй­те самостійно ство­ри­ти несподівані су- міші прос­то за­ра­ди за­до­во­лен­ня зга­да­ти про ті далекі ча­си, ко­ли ван­на пред­став­ля­ла­ся нам каз­ко­вим світом, пов­ним за­до­во­лен­ня і відкрит- тів.

У дусі дзен

Ван­ну найк­ра­ще прий­ма­ти ввечері. Для по­чат­ку вар­то вим­кну­ти те­ле­фон або (без зву­ку) увімкнути автовідповідач, щоб ці півгодини про­вес­ти наодинці з со­бою.

• Пригасіть світло, яке у ван­них кімнатах час­то буває за­над­то яс­кра­вим, або замініть йо­го декількома свічками, по­ста­вив­ши їх на край ван­ни. До­зволь­те собі віддатися у вла­ду релак- суючої му­зи­ки. Для то­го, щоб пов­ною мірою на­со­ло­ди­ти­ся ри­ту­а­лом і на­да­ти йо­му по­етич­ну нот­ку, кинь­те на по­верх­ню во­ди пе­люст­ки квітів.

• Ідеальна тем­пе­ра­ту­ра во­ди - це тем­пе­ра­ту­ра тіла (37 °C). Тим, у ко­го хво­ре сер­це або су­ди­ни, не вар­то нагрівати во­ду ви­ще 36 °C. Як­що ви за­мер­з­ли або вто­ми­ли­ся, прийміть більш теп­лу ван­ну - з тем­пе­ра­ту­рою во­ди 38 °C. А для то­го щоб підбадьоритися - це мо­же бу­ти ду­же до речі пе­ред вечіркою, - нагрійте ван­ну всьо­го до 35 °C. Різниця навіть у гра­дус мо­же ма­ти зна­чен­ня, то­му тер­мо­метр для во­ди зовсім не пе­реш­ко­дить.

• За­ли­шай­те­ся в ванні принаймні про­тя­гом де­ся­ти хви­лин, але не більше двад­ця­ти: в іншому ви­пад­ку ван­на вто­мить. Ви­ко­рис­то­вуй­те цей час для то­го, щоб зро­би­ти мас­ку для об­лич­чя або для во­лос­ся. Во­на бу­де більш ефек­тив­ною, ніж зви­чай­но: пар роз­ши­рить по­ри і зро­бить шкіру і во­лос­ся більш сприй­нят­ли­ви­ми. Чи прий­ма­ти душ після ван­ни? Це за­ле­жить від кон­крет­но­го про­дук­ту: обов`яз­ко­во звіряйтеся з йо­го ети­кет­кою.

• Вий­шов­ши з ван­ни, щед­ро нанесіть на шкіру, не про­пус­ка­ю­чи жод­но­го сан­ти­мет­ра, жи­виль­ний крем, мас­ло або пар­фу­мо­ва­ний лосьй­он з лаз- невої лінії улюб­ле­но­го аро­ма­ту. Потім загорніться у ве­ли­кий підігрітий руш­ник або в ха­лат і полежіть про­тя­гом то­го ж ча­су, що ви про­ве­ли у ванні.

zhinka.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter