Як впливає на здоров'я посуд, у якому готують їжу

Як впливає на здоров'я посуд, у якому готують їжу

Алюміній, силікон, мідь, пластик, чавун, нержавіюча сталь... Як розібратися в цьому?..

Те, як ми за­зви­чай готуємо, за­ле­жить від на­ших при­страс­тей в їжі. А в чо­му ми це ро­би­мо - від на­ших зви­чок. Вар­то уважніше по­ста­ви­ти­ся до ви­бо­ру по­су­ду: він впливає не тільки на смак і якість приготовленої їжі, але і на на­ше здо­ров`я. Про­дук­ти для сво­го сто­лу ми вибираємо найре- тельніше: всім відомо, що на­ше са­мо­по­чут­тя за­ле­жить від то­го, що ми їмо. Менш вимогливі ми до матеріалів, з яких ви­го­тов­ле­но на­ше ку­хон­не на­чин­ня: пласт­ма­са або скло, алюміній або ча­вун, кераміка або ла­тунь...

Асоціації споживачів, еко­ло­ги, вчені і ме­ди­ки застерігають від по­па­дан­ня в наш організм ток­сич­них ре­чо­вин в результаті ви­ко­рис­тан­ня де­я­ких видів по­су­ду.

Ви­роб­ни­ки ствер­джу­ють, що при­чин для занепо- коєння немає: до­сить пра­виль­но ко­рис­ту­ва­ти­ся ку­хон­ним на­чин­ням і зна­ти, з чо­го во­но зроб­ле­не і для чо­го при­зна­че­не. У кож­но­го по­су­ду є свої пе­ре­ва­ги. Але є й недоліки, які інколи ми недо- оцінюємо. Наш огляд ку­хон­но­го на­чин­ня до­по­мо­же кра­ще у всьо­му розібратися.

Алюміній: не ко­жен день

Цей по­суд лег­кий, не ду­же до­ро­гий і до­сить довговічний. Швид­ко поширює теп­ло, не підда- ється корозії. Але ос­нов­ний ри­зик - можливість токсичної дії алюмінію на кісткову і нер­во­ву сис­те­му.

Йо­го час­тин­ки по­трап­ля­ють в наш організм в результаті кон­так­ту з кис­ли­ми про­дук­та­ми (то­ма­ти, ли­мон, аб­ри­кос, ща­вель...). Дослідження, про­ве­де­не у Франції в 2000 році*, ви­я­ви­ло підвищення ри­зи­ку ви­ник­нен­ня хво­ро­би Аль­ц­гей­ме­ра се­ред тих, хто пив водопровідну во­ду з вмістом алюмінію більш ніж 100 мікрограмів на літр.

На­ша по­ра­да: алюмінієвий по­суд мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти час від ча­су. Якісний алюмінієвий по­суд має до­сить товсті стінки і міцну окис­ну плівку, що захищає від окис­лен­ня під дією кис­лих продуктів, - та­кий по­суд найбільш без­печ­ний.

*Національним інститутом охо­ро­ни здо­ров`я та ме­дич­них досліджень (INSERM) - www.inserm.fr

Силікон: дослідження три­ва­ють

Силіконовий по­суд має природні антипригарні властивості: будь-яку го­то­ву стра­ву лег­ко ви­тяг­ти, прос­то відігнувши край еластичної фор­ми.

Во­на особ­ли­во зруч­на для при­го­ту­ван­ня виробів з тіста і мен­ше підходить для суф­ле і запіканок – че­рез ефект запотівання, який дає силіконова по­верх­ня. То­му стра­ви кра­ще вий­ма­ти з фор­ми не­гай­но, ще га­ря­чи­ми, щоб збе­рег­ти рум`яну хруст­ку ско­рин­ку.

Стійкість силікону до впли­ву ви­со­ких тем­пе­ра­тур досі вивчається: один з різновидів цьо­го по­су­ду (на базі на­си­че­но­го кис­нем силікону) був за­бо­ро­не­ний в Швейцарії че­рез потенційну не­без­пе­ку для здо­ров`я.

На­ша по­ра­да: ви­би­рай­те фор­ми з мак­си­маль­ною термостійкістю і ніколи не пе­ре­ви­щуй­те ре­ко­мен­до­ва­ну тем­пе­ра­ту­ру.

Нержавіюча сталь: якість на­дов­го

Найпоширеніший матеріал для ви­го­тов­лен­ня сковорідок і каст­руль - сплав заліза, хро­му та нікелю. По­суд з нержавіючої сталі міцний, прак­тич­ний і без­печ­ний. Про­те лю­дям з алергією на нікель та­кий по­суд ви­ко­рис­то­ву­ва­ти не рекомен- дується.

Мар­ку­ван­ня "Сталь 10/18" або "Хірургічна сталь" означає, що ця сталь ду­же високої якості, ста- білізована і стійка до корозії. Такі ви­ро­би не слід перегрівати: поліровані поверхні чорніють і по­кри­ва­ють­ся нез­мив­ни­ми пля­ма­ми.

На­ша по­ра­да: ви­би­рай­те якісний товстостінний по­суд з дном ти­пу "сендвіч", яке рівномірно розподіляє теп­ло, да­ю­чи можливість го­ту­ва­ти з мінімальною кількістю мас­ла і во­ди. Кра­ще криш­ки з нержавіючої сталі: во­ни відображають теп­ло все­ре­ди­ну по­су­ду, до­зво­ля­ю­чи ско­ро­ти­ти час тер­мо­об­роб­ки.

Плас­тик: не перегрівати

По­суд лег­кий, не б’ється, добре зберігає про­дук­ти, відрізняється не­ви­со­кою ціною і компакт- ністю. Найчастіше ми використовуємо йо­го для при­го­ту­ван­ня їжі в мікрохвильовій печі.

Од­нак не весь пласт­ма­со­вий по­суд термостійкий. То­му нагрівати йо­го не рекомендується - за ви­нят­ком спеціальних ємностей, при­зна­че­них для роз­мо­ро­жу­ван­ня продуктів.

При три­ва­ло­му або силь­но­му нагріванні мо­ле­ку­ли пласт­ма­си мо­жуть про­ник­ну­ти в їжу, особ­ли­во в про­дук­ти, що містять жир (м`ясо, сир...). Не реко- мендується клас­ти га­ря­чу або жир­ну їжу в пластикові ємності (жир лег­ко вбирає в се­бе всі шкідливі ре­чо­ви­ни). Те ж са­ме вірно і по відно- шенню до харчової плівки, так як во­на не ду­же термостійка.

На­ша по­ра­да: плас­тик ідеальний для су­хих і хо­лод­них продуктів. При розігріванні їжі в мікро- хвильовій печі віддавайте пе­ре­ва­гу склу.

Мідь: для особ­ли­вих випадків

Во­на рівному тримає теп­ло, швид­ко нагрівається, повільно остигає, їжа не пригорає. Недолік - здатність до окис­лен­ня: мідь мо­же всту­па­ти в реакцію з азот­ною кис­ло­тою, яка міститься у ми­ю­чих за­со­бах. Час­то зсе­ре­ди­ни по­суд по­кри­ва­ють іншим ме­та­лом, щоб мідь не сти­ка­ла­ся без­по­се­редньо з про­дук­та­ми. Якісний по­суд з міді коштує до­ро­го.

На­ша по­ра­да: ви­ко­рис­то­вуй­те та­кий по­суд для при­го­ту­ван­ня ва­рен­ня - ідеальний розподіл теп­ла вбе­ре­же від при­го­ран­ня цук­ру.

Кераміка: традиції й екологічність

Кераміка не виділяє ніяких шкідливих ре­чо­вин. В гор­щи­ках з невипаленої гли­ни мож­на го­ту­ва­ти без во­ди і жи­ру - як­що по­пе­редньо не­на­дов­го опус­ти­ти по­су­ди­ну у во­ду. Але не­гла­зу­ро­ва­ну кераміку не мож­на ми­ти з ви­ко­рис­тан­ням ми­ю­чих засобів. Кераміка до­сить важ­ка, громіздка і б`ється. Крім то­го, хо­лод­ну кераміку не мож­на ста­ви­ти в розігріту ду­хов­ку.

На­ша по­ра­да: чи­тай­те мар­ку­ван­ня - фар­би, яки­ми по­кри­то по­суд, мо­жуть виділяти ток­си­ни.

Ча­вун: май­же ідеал

По­суд міцний, довговічний, рівномірно нагріва- ється, добре витримує високі тем­пе­ра­ту­ри. Знавці на­по­ля­га­ють на ско­во­ро­дах і со­тей­ни­ках без по­крит­тя: при­го­тов­ле­на в них їжа має найкращі смакові якості. Пе­ред по­чат­ком ви­ко­рис­тан­ня ча­вун слід прогріти з не­ве­ли­кою кількістю олії, а після ви­ко­рис­тан­ня - про­тер­ти сер­вет­кою, про­со­че­ною мас­лом, і зберігати в та­ко­му вигляді.

На­ша по­ра­да: не ви­ко­рис­то­вуй­те абразивні ре­чо­ви­ни - їжа бу­де чіплятися до дна.

Скло: тендітна кра­са

По­суд зі скла екологічний, до­статньо прак­тич­ний, виглядає ду­же ес­те­тич­но, йо­го мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти і для при­го­ту­ван­ня страв, і для їх сервіровки. Але він б`ється, не витримує кон­трас­ту тем­пе­ра­тур, іноді йо­го важ­ко відмити.

На­ша по­ра­да: звер­тай­те ува­гу на мар­ку­ван­ня - там вказані ступінь термостійкості і те, чи не б’ється цей по­суд і чи є він ударостійким.

Де­ре­во: природність

Го­лов­ний недолік: як­що по­верх­ня пош­код­же­на і на ній за­ли­ша­ють­ся мікрочастинки їжі, це створює спри­ят­ли­вий ґрунт для мікробів. Най- більш стійким в цьо­му відношенні вважається бам­бук.

На­ша по­ра­да: де­рев`яне на­чин­ня мож­на чис­ти­ти круп­ною сіллю і про­ти­ра­ти білим оц­том, це до­зво­лить усу­ну­ти і мікробів, і за­па­хи.

Ува­га до ан­ти­при­гар­но­го по­крит­тя

Во­но дозволяє го­ту­ва­ти з мінімальною кількістю мас­ла і дає можливість хар­чу­ва­ти­ся з більшою ко­рис­тю для здо­ров`я. Але ви­ко­рис­то­ву­ва­ти сковорідки і каструлі з ан­ти­при­гар­ним по­крит­тям вар­то тільки доведеної високої якості.

Ек­с­пер­ти Аме­ри­кансь­ко­го агент­ст­ва за­хис­ту на­вко­лишньо­го се­ре­до­ви­ща, спи­ра­ю­чись на дос- лідження, проведені в липні 2005 ро­ку*, по­пе­ред­жа­ють: ви­ко­рис­тан­ня по­су­ду з низькоякісним полімерним по­крит­тям мо­же бу­ти пов`яза­но з ри­зи­ком виділення кан­це­ро­ген­них ре­чо­вин.

Для чи­щен­ня по­су­ду та­ко­го ти­пу не мож­на ви­ко­рис­то­ву­ва­ти аб­ра­зи­ви та нагрівати йо­го до ви­со­ких тем­пе­ра­тур, особ­ли­во без їжі. Змінювати по­суд з ан­ти­при­гар­ним по­крит­тям потрібно, як тільки порушується йо­го цілісність і по­верх­ня втрачає первісний виг­ляд.

zhinka.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter