Алергія - паразитарне захворювання?

Алергія - паразитарне захворювання?

За­хво­рю­ван­ня лю­дей вик­ли­ка­ють 287 видів гельмінтів і близь­ко 70 видів па­то­ген­них найпростіших. Ситуація ускладнюється по­явою но­вих паразитів...

Для більшості паразитів наш мо­зок - всьо­го-на­всьо­го се­ре­да існування, де си­ро, тем­но і є що поїсти. У медичній практиці зустрічаються ви­пад­ки, ко­ли ли­чин­ки ас­ка­ри­ди по­трап­ля­ли в лобові па­зу­хи, в порожнині че­ре­па і ву­ха. Ас­ка­ри­ди та­кож люб­лять про­тис­ку­ва­ти­ся че­рез вузькі отво­ри, про­ни­ка­ти в жов­ч­ний міхур, печінку і вик­ли­ка­ти там гнійний хо­ле­цис­тит, збільшення печінки і сеп­сис, перитоніт. Як­що во­ни залізуть в про­то­ки підшлункової за­ло­зи, то спро­во­ку­ють гост­рий пан­кре­атит.

Ко­ли ли­чин­ки ас­ка­ри­ди по­до­ро­жу­ють з ле­гень до но­со­глот­ки, во­ни вик­ли­ка­ють пош­код­жен­ня леге- невої тка­ни­ни. Затяжні хронічні за­хво­рю­ван­ня легенів, ГРЗ, бронхіт, аст­ма мо­жуть бу­ти наслідком цьо­го.

Як­що у ма­лю­ка діатез або інші ви­ди алергії, він час­то хворіє, у ньо­го бу­ва­ють за­по­ри і по­га­ний сон но­ча­ми, тоді ймовірність присутності паразитів ду­же ви­со­ка!

Дійсно, алергія - час­та озна­ка па­ра­зи­тар­но­го за­хво­рю­ван­ня органів.

У цьо­му плані особливої ува­ги за­слу­го­ву­ють со­ба­ки, основні пе­ре­нос­ни­ки ток­со­ка­ро­зу-не­ма­то­до­зу, що проявляється у лю­дей ви­ра­же­ни­ми алер­го­за­ми, вклю­ча­ю­чи ле­ге­не­ву патологію і бронхіальну аст­му, по­раз­ка органів зо­ру з мож­ли­вим роз­вит­ком сліпоти.

А ось при стронгілоідозі, як­що в ранній стадії спостерігаються симп­то­ми алергічного ха­рак­те­ру з бо­ку шкіри і легенів, то в пізній стадії пе­ре­ва­жа­ють ура­жен­ня органів травної сис­те­ми.

Час­то до ви­яв­лен­ня цьо­го па­ра­зи­та (не­ма­то­ди) людям ста­ви­ли діагнози і лікували їх від еози- нофільного лей­ко­зу, кол­ла­ге­но­за, ту­бер­куль­о­зу легенів, нейродерміту, лімфогранулематозу, брон- хіальної аст­ми, пневмонії, хво­ро­би Боткіна, хроніч- ного хо­ле­цис­ти­ту, гострої дизентерії, хронічного пан­кре­ати­ту, виразкової хво­ро­би шлун­ку і 12-па- лої киш­ки, хронічного ентероколіту, хронічного гаст­ри­ту. При­род­но, що ли­ше втра­ча­ли час, кош­ти і здо­ров`я пацієнтів.

За­хво­рю­ван­ня лю­дей вик­ли­ка­ють 287 видів гель- мінтів і близь­ко 70 видів па­то­ген­них найпростіших. Крім кла­сич­них па­ра­зи­тар­них хво­роб, ситуація ускладнюється по­явою но­вих паразитів і по­вер­нен­ням ста­рих хво­роб.

Все більше поширюється і та­ка за­бу­та па­ра­зи­тар­на хво­ро­ба, як пен­тас­то­моз.

Більше ста років то­му на бой­нях близь­ко тре­ти­ни великої рогатої ху­до­би бу­ло ура­же­но пен­тас­то­мою. У зв`яз­ку з пе­ре­хо­дом на індустріальні спо­со­би тва­рин­ниц­т­ва про це па­ра­зит за­бу­ли. Од­нак з відновленням дрібних ферм пен­тас­то­моз з`явив­ся зно­ву. При інвазії (зараженні) характерні яви­ща гост­ро­го фарингіту, на­бря­ки, у то­му числі ди­халь­них шляхів, алергія, по­раз­ки лімфатичної сис­те­ми, печінки і летальні наслідки.

До речі, ще од­ним збуд­ни­ком пен­тас­то­мо­зу є різні амфібії і рептилії, як пра­ви­ло, змії і жа­би. Лю­ди­на заражається при контакті з ни­ми, а та­кож при використанні їх м`яса в їжу або для при­го­ту­ван­ня ма­зей та інших лікарських засобів.

Не менш небезпечні для здо­ров`я лю­ди­ни спи­ро­мет­ри - збуд­ни­ки спар­га­но­за.

Ли­чин­ко­ва стадія опіків зустрічається та­кож у жаб, змій, дрібних ссавців, кабанів і лю­ди­ни. За­хво­рю­ван­ня у лю­ди­ни проявляється алергічними яви­ща­ми і які мігрують пух­ли­на­ми різних органів.

Па­ра­зи­ти пригнічують імунітет, підриваючи ро­бо­ту всіх органів і сис­тем лю­ди­ни, час­то ста­ють при­чи­ною різних за­хво­рю­вань від ге­мо­рою до онкології.

Ра­дянсь­кий лікар Не­вя­домсь­кий в середині XX століття се­рй­оз­но вив­чав та­ку залежність. Навіть бу­ла ство­ре­на так зва­на па­ра­зи­тар­на шко­ла Не­вя­домсь­ко­го.

Він на влас­но­му досвіді довів, що рак мож­на при­ще­пи­ти, зок­ре­ма, він це і зро­бив - від лю­ди­ни до миші. На підставі чо­го вче­ний дійшов вис­нов­ку, що при­щеп­лю­ють­ся не клітини організму з пух­ли­ни, а па­ра­зи­ти, які пе­ре­бу­ва­ють у пухлині. Прав­да, що це за па­ра­зи­ти, він на­зва­ти не зміг з банальної при­чи­ни - в той час не бу­ло елек­трон­них мікрос- копів.

Че­рез ба­га­то років біолог Та­ма­ра Сви­ще­ва за­яви­ла, що універсальним збуд­ни­ком ра­ко­вих за­хво­рю­вань є одноклітинний па­ра­зит три­хо­мо­на­да. Але це так і за­ли­ши­ло­ся на рівні версії. Хо­ча в 1996 році па­ра­зи­тар­ну при­ро­ду ра­ку підтвердила і ВО­ОЗ (Всесвітня Організація Охо­ро­ни Здо­ров`я). Особ­ли­во ви­со­кий відсоток се­ред ра­ку печінки, легенів, мат­ки, се­чо­во­го міхура.

На­ука розвивається за декількома на­пря­ма­ми, але, щоб вий­ти на істину, потрібні великі кош­ти для досліджень, то­му ба­га­то ек­с­пе­ри­мен­ти, на жаль, закінчуються на рівні версій.

Необхідно зміцнювати за­галь­ний і про­ти­па­ра­зи­тар­ний імунітет, кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту печінки - як ос­нов­но­го фільтра організму, очи­ща­ти кров і лімфу.

Ад­же гриб­ки і глис­ти мігрують і при­сто­со­ву­ють­ся до жит­тя і в роті, і в ле­ге­нях, в ки­шеч­ни­ку, крові, кістках, внутрішніх ор­га­нах, всю­ди. Особ­ли­во це ак­ту­аль­но для тих, хто вхо­дить у гру­пу ри­зи­ку - любителів по­до­ро­жу­ва­ти в інші країни, тих, хто п`є во­ду з неперевірених дже­рел, а та­кож власників со­бак або кішок.

На­прик­лад, з со­ба­ка­ми пов`яза­но різке збільшення по­ши­рен­ня дирофіляріозу, який пе­ре­но­сять кома- рі. В умо­вах міської квар­ти­ри пе­ре­да­ча ди­ро­фи­ля­рий мо­же здійснюватися підвальними ко­ма­ра­ми при наявності хворої со­ба­ки.

Дірофіляріоз проявляється ло­каль­ни­ми, які мігру- ють, на­бря­ка­ми, підшкірними вуз­ла­ми і ура­жен­ня­ми очей. Специфічна озна­ка за­хво­рю­ван­ня - відчуття ворушіння і по­взан­ня жи­во­го хро­ба­ка всередині по­тов­щен­ня, пух­ли­ни або підшкірного вуз­ла. Лікування цьо­го гельмінтозу полягає в хі- рургічному видаленні вузлів. Крім то­го, дірофі- лярій викликає важ­ку сер­це­ву патологію як у со­бак, так і у лю­дей.

У гру­пу ри­зи­ку вхо­дять і любителі м`яса. Ви­со­ка концентрація паразитів спостерігається в та­ких м`яс­них про­дук­тах, як бе­кон, шин­ка, со­сис­ки, ков­ба­си, відбивні. Особ­ли­ву не­без­пе­ку представляє трихінельоз, яким за­ра­жа­ють­ся че­рез м`ясо хво­рих трихінельозом сви­ней та інших тва­рин.

Де­сят­ки ти­сяч лю­дей що­ро­ку хворіють тре­ма­то­до­за­ми, вик­ли­ка­ни­ми гельмінтами-со­саль­щи­ка­ми, і цес­то­до­за­ми. За­ра­жен­ня ци­ми гельмінтами-лен­те­ца­ми відбувається в результаті вжи­ван­ня в їжу не­до­статньо термічно обробленої річкової ри­би.

Би­ча­чим і сви­ня­чим цеп­ня­ми че­рез м`ясо хво­рих тва­рин заражається щорічно тисячі росіян. Для їх роз­вит­ку до­сить з`їсти не до­ва­ре­не або не про­сма­же­не м`ясо - сви­ни­ну і яло­ви­чи­ну. Са­ме лю­ди­на для обох гельмінтів є оста­точ­ним гос­по­да­рем.

Дорослі гельмінти па­ра­зи­ту­ють у тонкій кишці. У дов­жи­ну во­ни до­ся­га­ють від 2 до 10 метрів, жи­вуть до 20 років. У цих паразитів є при­сто­су­ван­ня, які во­ни ви­ко­рис­то­ву­ють для то­го, щоб утри­ма­ти­ся всередині організму лю­ди­ни, це при­сос­ки, гач­ки. З-за своїх розмірів во­ни здатні вик­ли­ка­ти киш­ко­ву непрохідність. При цистицеркозі мо­жуть по­кри­ва­ти­ся будь-які тка­ни­ни організму, які по­сту­по­во пе­ре­род­жу­ють­ся в нек­роз і скле­роз.

Пов`язані з водопровідною во­дою спа­лах киш­ко­вих інфекцій ви­ни­ка­ють у ви­пад­ку, ко­ли не про­во­дить­ся до­стат­ня фільтрація, а виконується тільки зне­за­ра­жен­ня во­ди хло­ром.

dytyna.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter