Як уберегтись від відпрацьованих газів?

09:48, 01 листопада 2011
Зарубіжні новини
2 0

Важ­кі ме­та­ли...

Про те, що відпрацьовані га­зи автомобілів ду­же шкідливі, вже дав­но всі зна­ють.

Дви­гун на бензині викидає в повітря ве­ли­ку кількість ок­си­ду ву­г­ле­цю, ди­зель­ний мо­тор виді- ляє са­жу, крім цьо­го склад газів на­пов­не­ний про­дук­та­ми не­пов­но­го окис­лен­ня, важ­ки­ми ме­та­ла­ми та іншими шкідливими ре­чо­ви­на­ми.

Для при­кла­ду - ок­сид ву­г­ле­цю перешкоджає по­гли­нан­ню кис­ню кров`ю, ок­си­ди азо­ту при­зво­дять до різних за­хво­рю­вань легенів.

Шкідливі ре­чо­ви­ни ма­ють властивість на­ко­пи­чу­ва­ти­ся в організмі непомітно, а потім різко за­яв­ля­ти про се­бе, про­яв­ля­ю­чись у важ­ких за­хво­рю­ван­нях.

Автомобільні вих­ло­пи мо­жуть вик­ли­ка­ти у дітей, що ще зна­хо­дять­ся в материнській утробі, гене- тичні зміни, що спри­я­ють роз­вит­ку аст­ми у по­даль­шо­му.

Що потрібно зна­ти?

•Най­мен­ша кількість шкідливих ре­чо­вин вики- дається автомобілем на швидкості 40-80 км / год. То­му, ко­ли ви їдете по швидкісній трасі, вікна кра­ще за­кри­ти і вклю­чи­ти сис­те­му кон­тро­лю мікроклімату.

•При стоянці автомобіля кра­ще всьо­го вим­кну­ти дви­гун. При роботі дви­гу­на на хо­лос­то­му хо­ду на не­ру­хо­мо­му автомобілі з вик­лю­че­ною сис­те­мою вентиляції і навіть при роботі сис­те­ми вентиляції та сис­те­ми кон­тро­лю мікроклімату на пов­ну потужність, в са­лон мо­жуть по­тра­пи­ти відпрацьовані токсичні га­зи.

•Як­що ви змушені їхати з відкритою або не повністю за­кри­тою криш­кою ба­гаж­ни­ка, на­прик­лад при перевезенні довгомірного ван­та­жу, пе­ре­ко­най­те­ся в то­му, що всі вікна закриті і увімкніть мак­си­маль­ну по­да­чу повітря. Це за­без­пе­чить інтенсивне над­ход­жен­ня свіжого повітря в са­лон автомобіля. Не­ве­ли­кий над­лиш­ко­вий тиск повітря в салоні бу­де пе­реш­код­жа­ти влу­чен­ню в ньо­го відпрацьованих газів.

•Не за­ли­шай­те автомобіль над роз­ки­да­ним па­пе­ром, опа­лим су­хим лис­тям, на сухій траві або в інших місцях, не­без­печ­них у по­жеж­но­му відношенні. Горючі матеріали при контакті з роз­пе­че­ни­ми еле­мен­та­ми сис­те­ми ви­пус­ку від- працьованих газів лег­ко мо­жуть спа­лах­ну­ти.

•Но­ве і справ­не ав­то, виробляє мен­ше не­без­печ­них газів. Слідкуйте за ста­ном автомобіля.

•На­ма­гай­те­ся частіше провітрювати са­лон ввечері або ра­но вранці - відкривайте всі вікна при вим­кне­но­му двигуні.

dytyna.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter