Ім`я - кодовий набір літер

13:11, 20 червня 2011
Зарубіжні новини
0 0

Тисячоліттями ім`я ви­ко­ну­ва­ло за­хис­ну функцію

Бать­ки твер­до переконані, що їхній ма­люк ви­рос­те са­мим до­брим, найкрасивішим і розумнішим на світі, то­му ім`я для ньо­го на­ма­га­ють­ся виб­ра­ти найпрекрасніше.

Що з цьо­го ви­хо­дить на практиці, розповідають пси­хо­ло­ги.

Зву­ком влас­но­го імені ми готові впи­ва­ти­ся го­ди­на­ми, і в ус­тах досвідчених маніпуляторів во­но перетворюється на на­жив­ку. Не да­рем­но ж пси­хо­ло­ги ре­ко­мен­ду­ють на­зи­ва­ти співрозмовника на ім`я як мож­на частіше, особ­ли­во як­що вам потрібно щось від ньо­го от­ри­ма­ти або в чо­мусь пе­ре­ко­на­ти.

«Ім`я - це невід`ємна час­ти­на на­шо­го« я », - пояснює сімейний те­ра­певт, член То­ва­рист­ва сімейних консультантів і психотерапевтів, вик­ла­дач Інституту практичної психології та психоаналізу Оле­на Фісун. - Навіть як­що во­но цілком ря­до­ве, для лю­ди­ни, яка йо­го но­сить, во­но все од­но унікальне ».

Про­те особ­ли­вим змістом цей ко­до­вий набір літер наділяємо не ми самі, а наші бать­ки.

Тисячоліттями ім`я ви­ко­ну­ва­ло за­хис­ну функцію, оберігаючи сво­го влас­ни­ка від тем­них сил.

У давні ча­си лю­ди ста­ви­ли­ся до ньо­го як до аму­ле­та і роз­го­ло­шу­ва­ли йо­го тільки в особ­ли­вих об­ста­ви­нах, вва­жа­ю­чи за кра­ще в повсякденності ко­рис­ту­ва­ти­ся псевдонімами.

З при­хо­дом хрис­ти­янст­ва но­во­на­род­же­них ста­ли на­зи­ва­ти на честь свя­тих, які все жит­тя ма­ли висвітлювати своїм підопічним вірну до­ро­гу і да­ва­ти по­ра­ди на кру­тих по­во­ро­тах. Цікаво, що в XXI столітті ці містичні повір`я до цих пір в хо­ду.

Рішення, як ох­рес­ти­ти ма­лю­ка, повинні прий­ма­ти обид­ва бать­ки. міркування чоловіка на цей ра­ху­нок ігнорувати не мож­на хо­ча б то­му, що по батькові дитині передається від та­та і чоловікові мо­же бу­ти зовсім не бай­ду­же, як во­но бу­де гармоніювати з обра­ним ім`ям.

Незліченні збірники імен, що відображають різні релігійні та філософські вчен­ня, про­по­ну­ють бать­кам готові біографії. Бажаєте, щоб син ріс слух­ня­ним і по­ва­жав стар­ших? Мрієте, щоб донь­ка вийш­ла заміж за мільйонера

Хо­че­те, щоб діти вчи­ли­ся на одні п`ятірки? Не сумнівайтеся, в асортименті ав­то­ра відшукається варіант на будь-яку зло­бу дня.

За тим же прин­ци­пом пра­цю­ють аст­ро­ло­ги, які для більшої важливості звіряються з го­ро­ско­пом. У вче­них, яким ду­же підходить при­став­ка «псев­до», інший підхід: во­ни опи­ра­ють­ся на ста­тис­ти­ку і вив­ча­ють вплив зву­ко­вих поєднань на мо­зок.

«Бать­ки, які ба­жа­ють своєму малюкові щас­тя і добра, праг­нуть підібрати не прос­то ім`я, а оберіг на успіх, - коментує ди­тя­чий пси­хо­лог, ек­с­перт Цент­ру на­дан­ня психологічної до­по­мо­ги дітям і підліткам Те­тя­на Беднік. - Але навіть як­що во­ни ке­ру­ють­ся осо­бис­ти­ми прин­ци­па­ми, спо­ну­каль­ний мо­тив у них той са­мий».

dytyna.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter