Чоловiк на пологах: користь чи шкода?

12:27, 30 жовтня 2012
Зарубіжні новини
5 0

Погано для його сексуальностi

Сек­со­ло­ги вва­жа­ють, що присутність чоловіка при по­ло­гах не ду­же ко­рис­но.

Але в той же час пси­хо­ло­ги ствер­джу­ють, що це ду­же зближує по­друж­жя, об`єднує їх, і бать­ко, який був присутній на по­ло­гах, з пер­ших хви­лин усвідомлює своє батьківство.

За­зви­чай це відчуття при­хо­дить до чоловіків не відразу. Це при­чи­на ба­гать­ох конфліктів, в то­му числі і сек­су­аль­них.

Дев`ять місяців во­ни че­ка­ли ди­ти­ну, а мож­ли­во, що й до вагітності па­ра го­ту­ва­ла­ся кілька років. Нарешті, відбулося за­чат­тя, майбутній та­то щод­ня спілкується з майбутнім ма­лю­ком.

Але народжується ди­ти­на, і люб­ля­чий та­тусь, який її так че­кав, рап­том починає зни­ка­ти з до­му. У ньо­го з`яв­ля­ють­ся важливі спра­ви, він їде до друзів, згадує навіть тих приятелів, з яки­ми він 10 років не спілкувався. Чо­му?

То­му, що по­чут­тя любові до ди­ти­ни з`являється у чоловіка не відразу. Во­но, за ве­ли­ким ра­хун­ком, не відразу з`являється і в матері, але, прой­шов­ши че­рез по­ло­ги, постійно кон­так­ту­ю­чи з ди­ти­ною, у то­му числі й тілесно, че­рез го­ду­ван­ня, до матері усвідомлене по­чут­тя любові при­хо­дить на­ба­га­то швид­ше.

До татусів - ко­ли малюкові виповнюється десь півроку, він починає тяг­ну­ти­ся до та­та, посміхатися йо­му. А як зізнатися собі і ото­чу­ю­чим, що ти не лю­биш свою ди­ти­ну, яку ти так дов­го че­кав? І чоловік тікає від своїх почуттів, від відсутності любові до своєї ди­ти­ни.

Ви­хо­дить, що, за­про­шу­ю­чи чоловіка на по­ло­ги, ми набуваємо для ди­ти­ни добро­го бать­ка, але втрачаємо йо­го як чоловіка?

Сек­со­ло­ги вва­жа­ють, що присутність чоловіка при по­ло­гах мо­же не­га­тив­но по­зна­ча­ти­ся на йо­го сексуальності надалі. У мо­мент сексуальної близькості пе­ред ним бу­дуть ви­ни­ка­ти яскраві, не самі збуджуючі, кар­ти­ни цих пологів.

За кор­до­ном раніше нас по­ча­ли прак­ти­ку­ва­ти спільні по­ло­ги і раніше зіткнулися зі зни­жен­ням чоловічої сексуальності. За­раз там прийш­ли до то­го, що чоловіка, який присутній на по­ло­гах дру­жи­ни, відокремлюють від неї шир­мою. Він мо­же три­ма­ти її за ру­ку, він все чує, але са­мо­го го­лов­но­го не ба­чить.

Є та­кий міф, який по­ши­ре­ний се­ред чоловіків, що існують жінки, що відносяться до ти­пу «бджолиної мат­ки». Нібито весь сенс сек­су для них у народженні ди­ти­ни, після чо­го інтерес до чоловічої статі у та­ких жінок зникає.

Хо­ча насправді, швид­ше, у чоловіка мо­же зник­ну­ти інтерес до жінки після то­го, як во­на на­ро­ди­ла. Як у природі і відбувається. Фізична функція у чоловіка: запліднити яко­мо­га більшу кількість са­мок. І до­сить час­то трапляється, що під час вагітності дру­жи­ни чоловік за­во­дить ро­ман на стороні. Чоловік втрачає інтерес до вагітної дру­жи­ни, то­му що цю жінку він вже запліднив. Це за­пи­са­но у ньо­го в підкірці.

У ба­гать­ох жінок, на­впа­ки, під час вагітності прокидається підвищена сексуальність. Зно­ву ж та­ки, як­що існують об­ме­жен­ня, що мож­на ско­ри­ста­ти­ся аль­тер­на­тив­ни­ми спо­со­ба­ми. То­му про­бле­ми відмов не по­вин­но існувати, як та­ких, в цей період.

І все-та­ки да­ле­ко не всі чоловіки в цей період див­лять­ся у бік. Для ба­гать­ох дру­жи­на стає особ­ли­во при­ваб­ли­вою і сек­су­аль­ною під час вагітності.

Дійсно, в цей мо­мент жінка розквітає, в її організмі йде по­т­уж­ний гор­мо­наль­ний сплеск. Мож­ли­во, що від жінки навіть ви­хо­дять особливі фе­ро­мо­ни, що при­ваб­лю­ють чоловіків. Не вик­лю­че­но, що при­ро­дою це за­ду­ма­но для то­го, щоб вагітна жінка мог­ла утри­ма­ти біля се­бе чоловіка.

dytyna.info

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter